• Fax: 01/3792-790
 • Grafička priprema

  Slike:

  Slike u boji (iz colora) moraju biti u CMYK kanalu, crno-bijele moraju biti u Grayscale kanalu, a optimalna rezolucija slika treba biti 300 dpi .

  Minimalna rezolucija za offset tisak je 250 dpi, a za digitalni tisak 200 dpi.

  Logotipovi, tekstovi i crteži koji se trebaju odskenirati moraju biti rezolucije 600 do 1200 dpi.

  Slike NE SMIJU BITI u RGB-u (RGB je sustav boja za prikaz na monitoru).

  Nikada ne povećavajte sliku u aplikaciji u kojoj radite pripremu više od 25% od originalne veličine (povećavanjem dimenzije smanjuje se rezolucija time i kvaliteta).

  Ukupan broj svih boja u tamnim područjima na slici ne smije prelaziti 340%

  Ukupan broj svih boja u maksimalnom postotku iznosi 100C+100M+100Y+100K=400%)

  Boje:

  Možete koristiti boje iz CMYK skale i/ili “spot” boje iz PANTONE skale s tim da imena “spot” boja moraju odgovarati nazivu boje koja će se koristiti u tisku.
  npr. PANTONE 351, PANTONE Warm Red, PANTONE Cool Gray 7

  NE KORISTITE RGB BOJE!

  Sive tonove koji idu u digitalni tisak poželjno je definirati iz sve 4 boje (CMYK)
  npr. C: 5% M: 5% Y: 5% K: 30%

  Duboka crna “sočna” boja definira se iz C: 50% M: 40% Y: 0% K: 100%

  Linije i drugi vektorski objekti crne boje definiraju se iz K: 100%

  Tekst i fontovi:

  Koristite Adobe Type ili Open Type fontove. Fontove koje koristite u pripremi pretvorite u krivulje ili ih uključite prilikom exporta (“embedirajte” ih) u konačni izlazni file kod izrade PDF-a.

  Uvijek koristite originalne izvedenice (Italic, Bold, Underline) umjesto da koristite “brze oznake” kao što su B, I, U i sl.

  Ne korisitite fontove manje od 8 točaka (pointa), osim za impressum.

  Ne koristite fontove manje od 8 točaka (8 pointa) ako su obojani bijelom bojom na podlozi koja je izmješana iz sve 4 CMYK boje.

  Ni slučajno ne ostavljajte tekst u crnoj boji iz sve 4 CMYK boje.
  npr. 100% C, 100% M, 100% Y, 100% K (pogotovo sitan tekst)

  Tekst i ostali elementi (logo, ilustracije, slike) koji ne idu u rez (margo) ne smiju ići do ruba papira manje od 4 mm, osim ako “NAMJERNO” ne ide uz rub papira. U tom slučaju treba napraviti napust za obrezivanje od 3mm.

  Tekst iz crne boje treba biti OVERPRINT, da ispod njega na separaciji ne ostaju bjeline.

  Štanca i kliše (foliotisak i reljefni tisak):

  Linije štance i površine za kliše moraju biti definirane u “spot” boji s imenima npr. “stanca” ili “klise” s uključenom opcijom OVERPRINT za linije i/ili površine Imena “spot” boja ne smiju sadržavati znakove: Č, Ć, Ž, Š i Đ
  primjeri imena: stanca, stanca-fascikle, stanca-kutije, klise, klise-zlato, klise-srebro

  Biganje i savijanja:

  - mjesta biganja i savijanja se označavaju iscrtkanom linijom

  - ako priprema sadrži biganje i perforaciju treba se označiti svaka posebno

  Dimenzija PDF dokumenta uvijek mora biti ista kao i dimenzija gotovog (izrezanog ili oštancanog) proizvoda!

  Broj i redoslijed stranica u PDF-u mora odgovarati broju i redoslijedu stranica proizvoda!

  Napust (bleed) mora biti minimalno 3mm!

  Debljina linija ne smije biti manja od 0.25 pt (0.08 mm)!

  Prilikom izrade pdf-a za tisak treba izabrati PDF preset „Prepress“ sa uključenim napustom za obrezivanje (Bleed limit) od 3 mm i uključenim cajhnama za obrezivanje (Crop marks).